Chuyến đến nội dung chính

Tôi quá mệt mỏi với quảng cáo. Làm thế nào để tắt chúng đi?