Chuyến đến nội dung chính

Tôi phải làm gì nếu một bài không mở?